Panna A.

50 tekstów – auto­rem jest Pan­na A..

Nie war­to trwo­nić swo­jej uwa­gi na wznosze­nie wokół siebie zamków z piasku... 

aforyzm
zebrał 157 fiszek • 9 marca 2011, 20:18

Po­zos­tańmy przy­jaciółmi cho­ciażby tak długo aż nie zro­zumiemy, że łączy Nas coś więcej... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 6 stycznia 2011, 21:14

Ludzie ob­serwują lot ptaków, wielok­rotnie marząc o tym, by wzbić się w po­wiet­rze.
Jed­nak niewielu myśli o tym, jak wiele wy­siłku i ener­gii je to kosztu­je.

Nic nie przychodzi tak łat­wo jak nam się cza­sem wydaje... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 24 listopada 2010, 20:36

Cze­kałam aż mo­ja Miłość um­rze śmier­cią naturalną.
Jed­nak wca­le nie śpie­szyło jej się od­chodzić z mo­jego świata.
Pos­ta­nowiłam jej "pomóc", z zimną krwią pla­nując jej morderstwo.
A ona jeszcze bar­dziej kur­czo­wo zaczęła się chwy­tać mnie i mo­jego życia. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 18 listopada 2010, 19:49

Sa­ma podłożyłam zarze­wie niewłaści­wych de­cyz­ji pod mos­ty łączące mnie z przeszłością…
Tak, spa­liłam za sobą wszys­tkie mos­ty. Ja, nikt inny. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 15 listopada 2010, 21:04

Cze­mu między "jes­tem sam/a""sa­mot­ność" ludzie zbyt często sta­wiają znak równości ? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 listopada 2010, 23:51

Cza­sami od­su­wamy od siebie ko­goś, bo nie chce­my go skrzyw­dzić. Próbu­jemy uchro­nić przed na­mi sa­mymi. Nie chce­my ska­zywać go na cier­pienie, wy­bierając „mniej­sze zło”.
I żyje­my nadzieją, że ta oso­ba kiedyś zro­zumie nasze in­ten­cje i wybaczy...
 

myśl
zebrała 59 fiszek • 9 listopada 2010, 22:04

Idź przez życie z pod­niesioną głową, ale tyl­ko tak, by nie od­ry­wać stóp od ziemi – nie za­pomi­naj o kon­takcie z Rzeczywistością. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 29 października 2010, 22:00

Miłość zos­tała spro­wadzo­na do ko­mer­cji i pro­pagan­dy - jak nie będziesz miał "swojej dru­giej połówki", to będziesz nie­szczęśli­wy i będą się na ciebie krzy­wo patrzeć.

Parę pro­cesów che­micznych zachodzących w naszym or­ga­niźmie i ludzie są idiotycznie szczęśli­wi al­bo chcą ska­kać z mos­tu, bo wpo­jono im, że bez miłości nie ma życia. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 14 października 2010, 19:40

Cy­niczna nies­pełnioną miłością, zgorzkniała niez­reali­zowa­nymi marzeniami..

Le­piej po­dej­mo­wać ry­zyko, niż cze­kać aż Szczęście sa­mo znaj­dzie two­je drzwi. Prze­syłka mogła być nie­czy­tel­nie zaadresowana.. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 6 października 2010, 19:59
Panna A.

Dziewczyna, która na nowo odkrywa smak życia. Stara się zmienić swoje nastawienie, częściej się uśmiechać, myśleć pozytywnie i cieszyć z tych najmniejszych rzeczy. Całym jej życiem jest muzyka, będąca lekarstwem na wszystko.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Panna A.

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność